shadow

Następnie zajmuje miejsce przy nauczycielu, od którego otrzymuje specjalną Kartę Celów Operacyjnych Działu. Są to, ujęte w formę konkretnych zadań, wymagania obejmujące wiadomości i praktyczne umiejętności z zakresu podejmowanego działu, podzielone na kryteria kolejnych ocen. Po zapoznaniu się z Celami Operacyjnymi uczeń, znając wymagania na poszczególne oceny, może samodzielnie, świadomie podjąć decyzję o zakresie i poziomie realizacji danego działu tematycznego.

shadow