shadow

Ostatnim, najważniejszym dla ucznia, akordem kilkugodzinnego i najczęściej kilkudniowego procesu realizacji nowego działu, jest uzyskanie jego zaliczenia, wyrażonego wystawioną przez nauczyciela oceną końcową – zaliczającą dział. Najczęściej jest to ocena odpowiadająca wybranemu przez ucznia poziomowi realizacji działu.
Ocenę tę nauczyciel wpisuje w indywidualnym, przedmiotowym dzienniku ucznia i w jego osobistym indeksie.

Jeśli w czasie kolokwium uczeń „potknie się” i nie sprosta zadeklarowanemu poziomowi, nie musi przyjąć niższej oceny, lecz podejmuje wskazane przez nauczyciela działania korekcyjne i powtórnie przystępuje do kolokwium. Niekiedy natomiast zdarza się, że nauczyciel „udowodni” uczniowi, że przygotował się lepiej, niż to zadeklarował – uczeń otrzymuje wtedy ocenę wyższą od zadeklarowanej.

Kolokwium można „oblać”, ale za „oblane” kolokwium nie otrzymuje się oceny niedostatecznej – nie ma ona bowiem w systemie symultanicznym żadnego sensu. Uczeń musi po prostu uzupełnić wskazane przez nauczyciela braki i przystąpić do kolokwium powtórnie.

shadow