shadow

Zakończeniem cyklu realizacji działu tematycznego jest przystąpienie przez ucznia do kolokwium zaliczeniowego. Na kolokwium uczeń deklaruje, który z poziomów realizacji działu wybrał – czyli na którą z ocen zrealizował Cele Operacyjne Działu. Niezależnie od wybranej oceny, odpowiedź ucznia powinna być zawsze samodzielna, swobodna, płynna i wyczerpująca – różnica polega jedynie na wybranym przez ucznia zakresie opanowanego materiału.

Na początku kolowium uczeń sporządza sobie, tym razem już zupełnie samodzielnie i wyłącznie z pamięci, konspekt swojej wypowiedzi – prezentacji działu. Temat tej wypowiedzi jest zawsze uczniowi znany: jest nim, po prostu; temat zrealizowanego działu.

shadow