shadow

Pierwsze 20 lat

HISTORIA SZKOŁY DO SIERPNIA 2011

Szkoła im. bł. ks. K. Gostyńskiego istnieje przy parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Lublinie od roku 1991. Powstała z inicjatywy Michała Bobrzyńskiego w ramach Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” jako Liceum Społeczne. W roku 1993, po pierwszej formalnej wizytacji kuratoryjnej, Liceum uzyskało pełne prawa szkoły publicznej. Po trzech latach od powołania Szkoły Stowarzyszenie zrezygnowało z jej prowadzenia. Liceum, na mocy dekretu ks. Arcybiskupa Bolesława Pylaka i decyzji kuratora oświaty w Lublinie, uzyskało wówczas status Prywatnego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (PKLO), prowadzonego przez swojego inicjatora – Michała Bobrzyńskiego. Wówczas też ks. Arcybiskup nadał szkole imię ks. Kazimierza Gostyńskiego – lubelskiego kapłana, zamordowanego w obozie koncentracyjnym w Dachau.

W maju 1995 r. pierwszych 17 abiturientów Liceum złożyło z powodzeniem egzamin dojrzałości. Jesienią 1996 r. przy Liceum utworzone zostało pierwsze Gimnazjum. Z uwagi na obowiązujące wówczas prawo oświatowe, zostało ono zarejestrowane jako „Szkoła Podstawowa przy PKLO”, w której nauka rozpoczynała się od klasy 7. Inicjatywa ta o trzy lata wyprzedziła rządową decyzję utworzenia gimnazjów. W r. 1999 Gimnazjum to zostało powtórnie zarejestrowane – juz na podstawie znowelizowanej ustawy o systemie oświaty. W latach 1999 – 2002 Liceum, realizowało rozszerzony program wojskowy, uczestnicząc, jako jedna z wiodących szkół, we wspólnym eksperymencie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Edukacji. W programie tym, jako jedyni gimnazjaliści w Polsce, uczestniczyli również uczniowie Gimnazjum im. ks. Gostyńskiego.

Liceum, a później Liceum i Gimnazjum – od r. 2008 już jako Collegium Gostynianum – od samego początku konsekwentnie poszukiwało własnych, oryginalnych rozwiązań metodycznych i programowych. Poszukiwania te zaowocowały opracowaniem i wdrożeniem od r. 2003 autorskiego Systemu Indywidualnego Nauczania Symultanicznego. W konsekwencji Collegium Gostynianum, jako jedyna szkoła w Polsce, konsekwentnie odrzuciło coraz bardziej już anachroniczny system klasowo-lekcyjny, koncentrując się na inspirowaniu samodzielnego wysiłku ucznia, indywidualnie prowadzonego w zakresie każdego z przedmiotów (poza wychowaniem fizycznym) przez nauczyciela. Wspólnej pracy w zespole uczniowie w tym systemie uczą się na specjalnych zajęciach seminaryjnych poświeconych realizacji programu rozszerzonego z zastosowaniem tzw. „metody projektów”. Nowy system zaskoczył autora i realizujących go nauczycieli swoją efektywnością, łatwością uwzględniania indywidualnych potrzeb ucznia i jakością uzyskiwanych wyników. Sprawił on jednocześnie, że Szkoła stała się realnie przyjazna uczniom, nie tylko nie obniżając stawianych im wymagań, ale wręcz – znacznie je podnosząc.

W czasie uroczystej Mszy św. na zakończenie roku szkolnego 2009/10 społeczności szkół Collegium Gostynianum i Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II podziękowały Księdzu Prałatowi Józefowi Siemczykowi, odchodzącemu na emeryturę. Społeczność Collegium Gostynianum jest winna szczególną wdzięczność Księdzu Prałatowi: za zaufanie inicjatorom powołania Szkoły i za udzieloną Szkole gościnę, z której korzystamy już niemal 20 lat!

Od początku istnienia Liceum, a następnie Liceum i Gimnazjum nieodłącznym elementem szkolnej społeczności była praca harcerska – początkowo w ramach SHK-Z, a następnie realizowana już tylko w środowisku szkolnym, poza strukturami dużych organizacji, ale za to we współpracy z ówczesnym Inspektoratem Obrony Cywilnej, a następnie z wojskiem.

Od maja do lipca 2010 r. grupy uczniów uczestniczyły w akcji pomocy powodzianom w Wilkowie.

Rok szkolny 2010/11 – dwudziesty rok działalności Szkoły minął jak poprzednie. Najważniejsza w szkole codzienna systematyczna praca dydaktyczna toczyła się już utartym torem: system nauczania symultanicznego okrzepł i przynosił już realne efekty: wyraźnie podnosząc jakość uzyskiwanych przez uczniów wyników. Sama praca szkolna nie jest jednak czymś szczególnie efektownym, co można by łatwo odnotować: ot codzienna rzeczywistość. W tym roku, w ramach unijnego projektu podnoszenia poziomu nauczania nauczyciele ostatecznie dopracowali własne materiały, pomocne dla uczniów. We wszystkich przedmiotach pojawiły się nauczycielski skrypty, stanowiące swoiste “przewodniki po podręcznikach”. Jesienią niemal wszyscy uczniowie wzięli udział w rajdzie turystycznym z nieodłącznymi, tradycyjnymi już “harcowymi” atrakcjami (liny nad “przepaścią”, przejścia na orientację z mapą i kompasem, strzelanie itp. Po feriach – jak zwykle – “studniówka”. Na przełomie lutego i marca – grupa uczniów uczestniczyła, tradycyjnie już, w obozie narciarskim: tym razem  w Krynicy. W drugim semestrze wznowił w szkole swoją działalność zastęp kadecki – pod komendą dh. Radka Kusa.

W maju 2011 r. Liceum im. ks. K. Gostyńskiego ukończyło 20 lat!

Żadnych specjalnych obchodów nie było.

Następne lata – na kolejnej karcie Kroniki: wróć do “Menu”!

shadow