shadow

Koncepcja Szkoły

Pytania podstawowe

 • Czy tradycyjna szkoła z dominującym w niej systemem klasowo-lekcyjnym jest optymalną instytucją oddziaływania edukacyjnego? A jeśli nie jest, to…
 • Czy możliwa jest inna forma szkoły – bardziej empatyczna i bardziej inspirująca tworzenie indywidualnego warsztatu pracy samokształceniowej ucznia?
 • Czy można bardziej efektywnie niż na tzw. „lekcjach” i w ramach tzw. „klas” wszechstronnie rzetelnie kształcić ucznia w gimnazjum i w liceum?
 • Czy we współczesnej, sformalizowanej szkole można przywrócić dawną bezpośrednią, osobistą relację „mistrz – uczeń”?
 • Czy można stworzyć szkołę podstawową o niemal rodzinnej atmosferze, harmonijnie łączącej funkcje dydaktyczne i wychowawcze?

Próbą praktycznej odpowiedzi na powyższe pytanie stały się jedyne w swoim rodzaju szkoły Collegium Gostynianum.  Szkoły inspirujące i wspierające wszechstronny rozwój ucznia, oferujące już od 6. klasy szkoły podstawowej zindywidualizowane kształcenia w systemie nauczania symultanicznego: uczące ucznia uczenia się, poważnej, intensywnej pracy, osiągania realnych, rzetelnie rozliczanych i uczciwie ocenianych efektów. Staramy się by były to szkoły, w których nauka jest dla ucznia nie tylko jego „obowiązkiem stanu”, ale równocześnie przygodą i grą, w której na prawdę się wygrywa!

Struktura Collegium Gostynianum

W skład Zespołu wchodzą: SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Dominika Savio i LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. bł. ks. Kazimierza Gostyńskiego.

Założenia autorskiego ustroju Szkoły

Dzieci z klas 1., 2. i 3. realizują program zintegrowanego nauczania początkowego w odrębnej, maksymalnie kilkunasoosobowej grupie. Uczniowie klas 4. i 5., tworzący również jedną kilkunastoosobowa grupę,  realizując program swoich “klas”, są jednocześnie stopniowo wdrażani przez nauczycieli do systemu nauczania symultanicznego.  Od klasy 6.  proces kształcenia realizowany jest już konsekwentnie w autorskim Systemie Nauczania Symultanicznego, zamiast mniej efektywnego tradycyjnego systemu klasowo-lekcyjnego. Nauczanie symultaniczne umożliwia realną indywidualizację pracy z uczniem:

 • indywidualną pracę ucznia pod kierunkiem i bezpośrednią opieką nauczyciela, realizowaną w tempie i zakresie spełniającym wymagania podstawy programowej, ale jednocześnie zgodnym z indywidualnymi aspiracjami i możliwościami ucznia;
 • metodę dydaktyczną zainspirowaną symultaniczną grą szachową, w której mistrz rozgrywa w tym samym czasie kilka lub kilkanaście różnych partii z różnymi graczami: w realiach pracy szkolnej nauczyciel inspiruje, instruuje i wspiera w wykonaniu postawionych zadań, wreszcie ocenia prace uczniów, z których każdy – maksymalnie samodzielnie – realizuje swój temat;
 • ujęcie programu poszczególnych przedmiotów w formę zaliczeniowych działów tematycznych, przy założeniu, że uczeń realizuje i indywidualnie zalicza wszystkie działy (realnie spełnia wszystkie wymagania programu szkolnego);
 • zdefiniowanie stawianych uczniowi wymagań w ramach poszczególnych działów w formie celów operacyjnych (zadań) na poziomie poszczególnych ocen, tak, by uczeń, przystępując do pracy nad działem, znał kryteria wszystkich ocen i mógł samodzielnie wybrać założony efekt swojej pracy;
 • uzyskanie możliwie najwyższego (nawet w 100%) spełnienia przez ucznia wymagań na wybranym przez niego poziomie i zakresie realizacji programu poszczególnych działów.
 • zastosowanie w WSO (Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania) specjalnie opracowanego algorytmu, pozwalającego na automatyczne (w programie komputerowym) wyliczanie zawsze aktualnej oceny etapowej (odpowiednika ocen semestralnych i rocznych) stanowiącej podsumowanie wyników pracy ucznia od początku nauki na danym etapie kształcenia (starszych klas szkoły podstawowej /w Gostynianum – klas “gimnazjalnych”/ lub klas licealnych) do dowolnego terminu (dnia) w cyklu.

Dlaczego indywidualizacja?

Indywidualizacja, polegająca na uszanowaniu specyfiki każdego z uczniów i oparta na pogłębionej osobistej relacji mistrz-uczeń, w niczym nie ogranicza wychowania społecznego. Przeciwnie – urealnia prospołeczną formację ucznia, stymulując jego aktywność w grupie rówieśniczej w ramach różnego rodzaju projektów: zarówno dydaktycznych (nauczanie metodą projektów w zespołach seminaryjnych) jak i towarzysko-sportowo-rekreacyjnych. Pozwala jednocześnie uniknąć, częstego w masowych klasach szkolnych, wyalienowania uczniów o słabszych osobowościach lub „dzikiej” integracji uczniów „pozostawianych sobie”, chociażby na przerwach, wokół silnych, a jednocześnie zdemoralizowanych spontanicznych przywódców.

Wieloletnie aktywne poszukiwania optymalnych rozwiązań metodycznych zaowocowały w Collegium Gostynianum wdrożeniem oryginalnego, autorskiego Systemu Nauczania Symultanicznego, zainspirowanego pierwotnymi założeniami wychowania skautowego-harcerskiego, genialnie łączącego społeczną aktywność młodego człowieka w grupie rówieśniczej z jego indywidualny wysiłkiem samowychowawczym i samokształceniowym.

Dlaczego “gimnazjum” w ramach szkoły podstawowej?

Po reformie systemu oświaty z r. 2017, pomimo likwidacji gimnazjów, zachowaliśmy poprzednie rozwinięcie tytułu strony internetowej: Collegium – “Liceum i Gimnazjum…”. Dlaczego?

Otóż Liceum nasze powstało w 1991 r. Bardzo szybko uznaliśmy, że czteroletni cykl kształcenia jest za krótki, by uzyskać dobrą formację naszego absolwenta. Dlatego już w roku 1996 przy liceum postała dwuletnia szkoła podstawowa obejmująca tylko dwie ostatnie klasy ówczesnych “podstawówek”: 7. i 8.  Uzyskane efekty potwierdziły nasze oczekiwania. Trzy lata później gimnazja stały się obowiązkowym poziomem wykształcenia. Ta powszechność okazała się przyczyną ich słabości i – w efekcie – likwidacji. Cieszące się dobrą opinią gimnazja przedwojenne były szkołami przedmaturalnymi dla “wybranych”, a nie drugim poziomem kształcenia podstawowego “dla wszystkich”. Obecnie, już w nowym “starym” ustroju szkół, realizując obowiązujące założenia programowe, chcemy wyróżnić najstarsze klasy szkół podstawowych poważniejszą konwencją metodyczną, tak, by uczniowie czuli się dowartościowani i uszanowani w swoim dorastaniu do dojrzałości.

Program szkół Collegium

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Dominika Savio i Liceum im. ks. K. Gostyńskiego realizują program obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących spełniający  wymagania podstawy programowej określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, poszerzony o treści nieobjęte podstawą, a uznane przez nauczyciela za niezbędne dla właściwej intelektualnej, moralnej oraz społecznej – w tym patriotycznej – formacji ucznia.

Poza przedmiotami ujętymi jako obowiązkowe w planie określonym przez Ministra Edukacji uczniowie Collegium Gimnazjum mogą uczyć się języka łacińskiego, filozofii, historii sztuki, a nawet  logiki.

Wymagania

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom w zakresie poszczególnych przedmiotów są ujęte w formę tzw. Celów Operacyjnych kolejnych Działów Zaliczeniowych.

Uprawnienia szkoły publicznej

Szkoły Collegium posiadają uprawnienia szkół publicznych. Uczniowie zdają te same końcowe egzaminy zewnętrzne i mają prawo kontynuować naukę w dowolnie wybranych szkołach wyższego poziomu.

Uczniowie otrzymują legitymacje szkolne upoważniające do korzystania ze zniżek komunikacyjnych.

Dlaczego “katolicka”?

Collegium Gostynianum jest zespołem szkół katolickich. Nie tylko dlatego, że założone w 1991 r. Liceum powstało w ramach Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego,  i nie dlatego, że w r. 1994 usamodzielnionej Szkole ks. abp. Bolesław Pylak nadał swoim dekretem status szkoły katolickiej, ale przede wszystkim dlatego, że zadaniem szkoły (każdej szkoły) jest formacja człowieka. Odpowiedzialnie formować człowieka można tylko w pełni – jako pełnego człowieka: w jego sferze fizycznej, intelektualnej, moralnej, społecznej, a przede wszystkim – duchowej, w tym religijnej. Szkoła więc, chcąc być uczciwą wobec swych uczniów i ich rodziców, powinna być określona również w  sferze religijnej.

Harcerski Korpus Kadetów – szkołą dowódców

W roku 1999 Liceum im. ks. Gostyńskiego było jedną z pierwszych w Polce szkół, które podjęły realizację programu klas z rozszerzonym programem przysposobienia wojskowego w ramach eksperymentu Ministra Obrony Narodowej i Ministra Edukacji Narodowej. Projekt był realizowany do roku 2004. Po zakończeniu tego eksperymentu, jego kontynuacją stał się działający przy Collegium Harcerski Korpus Kadetów. Obecnie, po 10-letniej przerwie, HKK podjął starania mające reaktywować przy Collegium sekcję kadecką, czyli – mówiąc popularnie – “klasę” z rozszerzonym programem przysposobienia wojskowego. Projekt sekcji kadeckiej przewiduje realizację jej programu od klasy 7. szkoły podstawowej do matury. Możliwe jest podjecie nauki od klasy 1. licealnej.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę korpusu: www.hkklublin.weebly.com

shadow