shadow

Koncepcja Szkoły

Pytania podstawowe

 • Czy tradycyjna szkoła z dominującym w niej systemem klasowo-lekcyjnym jest optymalną instytucją oddziaływania edukacyjnego?
  A jeśli nie jest, to…
 • Czy możliwa jest inna forma szkoły – bardziej empatyczna i bardziej inspirująca tworzenie indywidualnego warsztatu pracy samokształceniowej ucznia?
 • Czy można bardziej efektywnie niż na tzw. „lekcjach” i w ramach tzw. „klas” wszechstronnie rzetelnie kształcić ucznia w szkole podstawowej i w liceum?
 • Czy we współczesnej, sformalizowanej szkole można przywrócić dawną bezpośrednią, osobistą relację „mistrz – uczeń”?
 • Czy można stworzyć szkołę o niemal rodzinnej atmosferze, harmonijnie łączącej funkcje dydaktyczne i wychowawcze?

Próbą praktycznej odpowiedzi na powyższe pytanie stały się jedyne w swoim rodzaju szkoły Collegium Gostynianum.  Szkoły inspirujące i wspierające wszechstronny rozwój ucznia, oferujące już od 6. klasy szkoły podstawowej zindywidualizowane kształcenia w systemie nauczania symultanicznego: uczące ucznia uczenia się, poważnej, intensywnej pracy, osiągania realnych, rzetelnie rozliczanych i uczciwie ocenianych efektów. Staramy się by były to szkoły, w których nauka jest dla ucznia nie tylko jego „obowiązkiem stanu”, ale równocześnie przygodą i grą, w której na prawdę się wygrywa!

Struktura Collegium Gostynianum

W skład Zespołu wchodzą: SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Dominika Savio i LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. bł. ks. Kazimierza Gostyńskiego.

Założenia autorskiego ustroju Szkoły

Dzieci z klas 1., 2. i 3. realizują program zintegrowanego nauczania początkowego w odrębnej, maksymalnie kilkunastoosobowej grupie.

Uczniowie klas 4. i 5., tworzący również jedną kilkunastoosobowa grupę,  realizując program swoich “klas”, są jednocześnie stopniowo wdrażani przez nauczycieli do systemu nauczania symultanicznego.

Od klasy 6.  proces kształcenia realizowany jest już konsekwentnie w autorskim Systemie Nauczania Symultanicznego, zamiast mniej efektywnego tradycyjnego systemu klasowo-lekcyjnego. Nauczanie symultaniczne umożliwia realną indywidualizację pracy z uczniem:

 • indywidualną pracę ucznia pod kierunkiem i bezpośrednią opieką nauczyciela, realizowaną w tempie i zakresie spełniającym wymagania podstawy programowej, ale jednocześnie zgodnym z indywidualnymi aspiracjami i możliwościami ucznia;
 • metodę dydaktyczną zainspirowaną symultaniczną grą szachową, w której mistrz rozgrywa w tym samym czasie kilka lub kilkanaście różnych partii z różnymi graczami: w realiach pracy szkolnej nauczyciel inspiruje, instruuje i wspiera w wykonaniu postawionych zadań, wreszcie ocenia prace uczniów, z których każdy – maksymalnie samodzielnie – realizuje swój temat;
 • ujęcie programu poszczególnych przedmiotów w formę zaliczeniowych działów tematycznych, przy założeniu, że uczeń realizuje i indywidualnie zalicza wszystkie działy (realnie spełnia wszystkie wymagania programu szkolnego);
 • zdefiniowanie stawianych uczniowi wymagań w ramach poszczególnych działów w formie celów operacyjnych (zadań) na poziomie poszczególnych ocen, tak, by uczeń, przystępując do pracy nad działem, znał kryteria wszystkich ocen i mógł samodzielnie wybrać założony efekt swojej pracy;
 • uzyskanie możliwie najwyższego (nawet w 100%) spełnienia przez ucznia wymagań na wybranym przez niego poziomie i zakresie realizacji programu poszczególnych działów.
 • zastosowanie w WSO (Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania) specjalnie opracowanego algorytmu, pozwalającego na automatyczne (w programie komputerowym) wyliczanie zawsze aktualnej oceny etapowej (odpowiednika ocen semestralnych i rocznych) stanowiącej podsumowanie wyników pracy ucznia od początku nauki na danym etapie kształcenia (starszych klas szkoły podstawowej /w Gostynianum – klas “gimnazjalnych”/ lub klas licealnych) do dowolnego terminu (dnia) w cyklu.

Dlaczego indywidualizacja?

Indywidualizacja, polegająca na uszanowaniu specyfiki każdego z uczniów i oparta na pogłębionej osobistej relacji mistrz-uczeń, w niczym nie ogranicza wychowania społecznego. Przeciwnie – urealnia prospołeczną formację ucznia, stymulując jego aktywność w grupie rówieśniczej w ramach różnego rodzaju projektów: zarówno dydaktycznych (nauczanie metodą projektów w zespołach seminaryjnych) jak i towarzysko-sportowo-rekreacyjnych. Pozwala jednocześnie uniknąć, częstego w masowych klasach szkolnych, wyalienowania uczniów o słabszych osobowościach lub „dzikiej” integracji uczniów „pozostawianych sobie”, chociażby na przerwach, wokół silnych, a jednocześnie zdemoralizowanych spontanicznych przywódców.

Wieloletnie aktywne poszukiwania optymalnych rozwiązań metodycznych zaowocowały w Collegium Gostynianum wdrożeniem oryginalnego, autorskiego Systemu Nauczania Symultanicznego, zainspirowanego pierwotnymi założeniami wychowania skautowego-harcerskiego, genialnie łączącego społeczną aktywność młodego człowieka w grupie rówieśniczej z jego indywidualny wysiłkiem samowychowawczym i samokształceniowym.

Dlaczego “gimnazjum” w ramach szkoły podstawowej?

Po reformie systemu oświaty z r. 2017, pomimo likwidacji gimnazjów, zachowaliśmy poprzednie rozwinięcie tytułu strony internetowej: Collegium – “Liceum i Gimnazjum…”. Dlaczego?

Otóż Liceum nasze powstało w 1991 r. Bardzo szybko uznaliśmy, że czteroletni cykl kształcenia jest za krótki, by uzyskać dobrą formację naszego absolwenta. Dlatego już w roku 1996 przy liceum postała dwuletnia szkoła podstawowa obejmująca tylko dwie ostatnie klasy ówczesnych “podstawówek”: 7. i 8.  Uzyskane efekty potwierdziły nasze oczekiwania. Trzy lata później gimnazja stały się obowiązkowym poziomem wykształcenia. Ta powszechność okazała się przyczyną ich słabości i – w efekcie – likwidacji. Cieszące się dobrą opinią gimnazja przedwojenne były szkołami przedmaturalnymi dla “wybranych”, a nie drugim poziomem kształcenia podstawowego “dla wszystkich”. Obecnie, już w nowym “starym” ustroju szkół, realizując obowiązujące założenia programowe, chcemy wyróżnić najstarsze klasy szkół podstawowych poważniejszą konwencją metodyczną, tak, by uczniowie czuli się dowartościowani i uszanowani w swoim dorastaniu do dojrzałości.

Program szkół Collegium

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Dominika Savio i Liceum im. ks. K. Gostyńskiego realizują program obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących spełniający  wymagania podstawy programowej określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, poszerzony o treści nieobjęte podstawą, a uznane przez nauczyciela za niezbędne dla właściwej intelektualnej, moralnej oraz społecznej – w tym patriotycznej – formacji ucznia.

Poza przedmiotami ujętymi jako obowiązkowe w planie określonym przez Ministra Edukacji uczniowie Collegium Gimnazjum mogą uczyć się języka łacińskiego, filozofii, historii sztuki, a nawet  logiki.

Wymagania

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom w zakresie poszczególnych przedmiotów są ujęte w formę tzw. Celów Operacyjnych kolejnych Działów Zaliczeniowych.

Uprawnienia szkoły publicznej

Szkoły Collegium posiadają uprawnienia szkół publicznych. Uczniowie zdają te same końcowe egzaminy zewnętrzne i mają prawo kontynuować naukę w dowolnie wybranych szkołach wyższego poziomu.

Uczniowie otrzymują legitymacje szkolne upoważniające do korzystania ze zniżek komunikacyjnych.

Dlaczego “katolicka”?

Collegium Gostynianum jest zespołem szkół katolickich. Nie tylko dlatego, że założone w 1991 r. Liceum powstało w ramach Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego,  i nie dlatego, że w r. 1994 usamodzielnionej Szkole ks. abp. Bolesław Pylak nadał swoim dekretem status szkoły katolickiej, ale przede wszystkim dlatego, że zadaniem szkoły (każdej szkoły) jest formacja człowieka. Odpowiedzialnie formować człowieka można tylko w pełni – jako pełnego człowieka: w jego sferze fizycznej, intelektualnej, moralnej, społecznej, a przede wszystkim – duchowej, w tym religijnej. Szkoła więc, chcąc być uczciwą wobec swych uczniów i ich rodziców, powinna być określona również w  sferze religijnej.

shadow