shadow

Edukacja domowa lub indywidualny tok nauki

EDUKACJA DOMOWA

Coraz więcej rodzin decyduje się na korzystanie z przepisu ustawy o systemie oświaty pozwalającego na realizowanie przez ucznia programu szkolnego w domu, bez konieczności chodzenia do szkoły, czyli w formie tzw. edukacji domowej.

Po opublikowaniu przez nas na niniejszej stronie oferty pomocy rodzicom w realizacji takiej formy nauczania, kilkoro rodziców w  listach lub  telefonach do nas albo w wypowiedziach na forach dyskusyjnych zwróciło uwagę na dystans lub wręcz niechęć wielu szkół do firmowania tej formy edukacji. Odpowiadając więc na społeczne zapotrzebowanie, pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych do skorzystania z naszej pomocy.

Typową formą edukacji domowej, zgodnie z treścią stosownego unormowania ustawowego, jest prowadzenie nauki własnego dziecka przez samych rodziców lub zaangażowanego przez nich nauczyciela domowego. Rola szkoły ogranicza się w takim przypadku jedynie do wciągnięcia ucznia na listę uczniów realizujących obowiązek szkolny, wydaniu przez dyrektora na prośbę rodziców stosownej zgody na edukację domową i organizowaniu egzaminów klasyfikacyjnych, których zdanie  stanowi podstawę kolejnych promocji ucznia i warunek ukończenia danego etapu edukacji.

Rodzice, którzy zechcą skorzystać z naszej oferty edukacji domowej tylko w tym podstawowym zakresie poza opłatą wpisowego będą uiszczać czesne zniżone do 100 zł/mc.  Rodzice i sami starsi uczniowie (licealiści) muszą pamietać o konieczności uzgodnienia terminów  rocznych egazaminów klasyfikacyjnych.

Samodzielne przerobienie przez rodziców z własnym dzieckiem całego programu szkolnego realne jest na poziomie klas od 1. do nawet 6. szkoły podstawowej. Na poziomie wyższych klas, zwłaszcza licealnych, niezbędna okazuje się pomoc nauczycieli-specjalistów. Gdyby więc samodzielne prowadzenie ucznia przez rodziców okazało się zbyt trudne (ze wszystkich lub tylko z niektórych przedmiotów) uczeń w każdej chwili może być objęty pomocą metodyczną Collegium. To jedna z nielicznych tego typu ofert w kraju. Pomoc udzielana jest uczniowi w zakresie uzgodnionym z rodzicami. Koszt tej pomocy (realizowanej z wykorzystaniem e-learningu), w zależności od jej uzgodnionego zakresu, są kalkulowane indywidualnie w zakresie nie przekraczającym  opłaty pełnego czesnego.

UWAGA: od roku szkolnego 2017/18 Ministerstwo Edukacji ograniczyło prawo do korzystania z “edukacji domowej” dla uczniów zamieszkałych na terenie województwa w którym działa szkoła. W naszym przypadku jest to województwo lubelskie.

INDYWIDUALNY TOK NAUKI

Ofertą podobną do edukacji domowej, ale pozbawiona jej ograniczeń jest tzw. indywidualny tok, a nawet indywidualny program nauki. To oferta szczególnie dla uczniów realizujących swoje pasje artystyczne, sportowe, społeczne (np. służbę wolontariacką), ale także naukowe – zwłaszcza w sferze realizacji rozszerzonego programu wybranego przedmiotu lub przedmiotów. Tryb przyznawania i realizacji indywidualnego toku nauczania określa stosowne rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Od tzw. “edukacji domowej” realizacja indywidualnego toku nauki różni się przede wszystkim częstym, uzgadnianym z zainteresowanym uczniem,  kontaktem ze szkołą (nauczycielem lub nauczycialami prowadzącymi), możliwością (ale nie koniecznością) korzystania z zajęć szkolnych uzupełnianych indywidualnymi konsultacjami ukierunkowującymi pracę ucznia. Indywidualny tok nauki umozliwia uczniowi realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu dwóch klas.

Wszystkich zainteresowanych edukacją domową lub indywidualnym tokiem nauki prosimy o kontakt – najlepiej osobisty lub telefoniczny telefoniczny (raczej nie mailowy):  patrz zakładka KONTAKT

shadow