shadow

Oferta  gimnazjalna – czyli starszych klas Szkoły Podstawowej im. św. Dominka Savio

Klasy “gimnazjalne” w szkole podstawowej

Collegium Gostynianum było pierwszą w Polsce Szkołą (zespołem szkół), w którym już w roku szk. 1996/7 utworzono “gimnazjum” obejmujące klasy 7. i 8. ówczesnej szkoły podstawowej działające przy Liceum im. bł. ks. Kazimierza Gostyńskiego. Gimnazja publiczne, a za nimi niepubliczne zostały powołane dopiero w roku szk. 1999/2000. Ta tradycja pierwszego w powojennej Polsce gimnazjum upoważnia i obliguje do podtrzymania tej ciekawej formuły: starsze klasy działającej w ramach Collegium Katolickiej Szkoły Podstawowej im św. Dominika Savio, czyli klasy 6., 7. i 8. będą nieformalnie traktowane w dalszym ciągu jako klasy “gimnazjalne”.

Harcerski Korpus Kadetów

Już od połowy XVIII w. szkoły kadetów, czyli wojskowe szkoły dla  uczniów od 12 roku życia, zaliczane były do najbardziej elitarnych szkół dla dzieci z tzw. “dobrych domów”. Zainicjowane początkowo w ramach organizacji harcerskiej Collegium Gostynianum od początku swego istnienia miało bliski kontakt z wojskiem: czy to w formie szkolnej sekcji p.w. czy też – w latach1999 – 2003 w formie programu szkoły wojskowej działającej w ramach projektu Ministra Obrony Narodowej. Po r. 2003 przywrócono działalność sekcji p.w., inicjując następnie Harcerski Korpus Kadetów. Odpowiadając na zgłaszane zapotrzebowanie Dyrekcja Collegium postanowiła, poza sekcją licealną, powołać od 1. września 2012 r. pierwszą w Kraju, sekcję (odpowiednik klasy) kadecką gimnazjalną, o profilu harcersko-wojskowym. Program wychowawczy sekcji jest realizowany metodą harcerską. Program dydaktyczny, poza pełnym programem szkolnym klas od 6. do 8. szkoły podst. oraz programem licealnym, obejmie zajęcia rozszerzone z przysposobienia wojskowego takie jak musztra i etykieta wojskowa, terenoznawstwo, strzelectwo, atletyka terenowa, łączność, p. pomoc przedmedyczna, taktyka.

Możliwość przyjęcia do szkół Collegium w trakcie nauki

Istnieje możliwość przeniesienia ucznia do Collegium w trakcie nauki.

Tryb zgłoszenia i potrzebne dokumenty

Kandydata do Szkoły zgłasza rodzic lub prawny opiekun, wypełniając  „Kwestionariusza Kandydata” – formularz do pobrania w Kancelarii Szkoły lub do wydrukowania ze strony internetowej (Kwestionariusz):  do podpisania stosownej Deklaracji zachęcamy oboje rodziców, ale w uzasadnionych przypadkach nie jest to konieczne.

UWAGA: „Deklaracja” rodziców zawiera oświadczenie o zapoznaniu się przez rodziców ze Statutem Szkoły, a w szczególności z trybem uiszczania czesnego oraz sposobem jego kalkulacji oraz z o akceptacji przez rodziców treści tego dokumentu – przed podpisaniem „Deklaracji” należy więc zapoznać się z treścią Statutu.

Przy zgłoszeniu kandydata należy dokonać wpłaty tzw. „wpisowego” (jedna opłata za cały okres nauki w Collegium, a więc nie powtarzana w momencie przejścia ucznia z Gimnazjum do Liceum). W przypadku niezakwalifikowania kandydata do Szkoły opłata wpisowego zostanie rodzicom lub prawnym opiekunom zwrócona.

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej należy dostarczyć Szkole:

 • 2 zdjęcia legitymacyjne (uwaga: nie paszportowe!) – mogą być dostarczone wcześniej, wraz z Kwestionariuszem;
 • do klas 6. – 8. Szkoły Podstawowej – świadectwo ukończenia poprzedniej klasy, Kartę Zdrowia Ucznia (do odebrania od pielęgniarki w poprzedniej szkolnej w szkole podstawowej);
 • do klas 1. – 5. Szkoły Podstawowej – zgodnie z instrukcją na stronie Szkoły Podstawowej im. św. Dominika Savio
 • ewentualnie: wszelkie zaświadczenia i opinie (np. z poradni szkolnej o dysfunkcjach ucznia).

Opłaty

Nauka w szkole niepublicznej (prywatnej) jest płatna. Wysokość opłat ustala organ prowadzący szkołę – jej właściciel lub zarząd stowarzyszenia prowadzącego szkołę. Na szkolne opłaty rodziców składają się najczęściej:

 • wpisowe – opłata jednorazowa, uiszczana w chwili zgłoszenia (zapisania) ucznia do szkoły;
 • czesne – opłata najczęściej uiszczana co miesiąc, przez cały rok – a więc również w czasie wakacji; czesne opłaca się za rok szkolny od lipca do czerwca albo od września do sierpnia;
 • opłaty za świadczenia dodatkowe – różne w różnych szkołach, w zależności od ich oferty edukacyjnej i socjalnej.

W Collegium Gostynianum  obowiązują następujące opłaty:

 • Wpisowe – 1000 zł: to opłata jednorazowa uiszczana przy zapisie ucznia do Gimnazjum lub Liceum; UWAGA: absolwent Gimnazjum im. ks. Gostyńskiego, który podejmie naukę w Liceum im. ks. Gostyńskiego nie uiszcza powtórnie wpisowego. Uiszczenie tej opłaty może zostac rozłożone na raty.
 • Czesne miesięczne – 700 zł: jest to opłata miesięczna uiszczana przez 12 miesięcy w roku (łącznie z wakacjami!);

Zniżka socjalna w opłacie czesnego

Collegium dysponuje pewnym, niewielkim niestety, funduszem stypendialnym dla rzetelnych uczniów z ubogich rodzin. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego przez dyrektora Szkoły na podstawie podania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia. Wysokość przyznanego stypendium zależna jest od sytuacji materialnej ucznia. Uczeń może korzystać z tego stypendium, przyznawanego corocznie, przez cały okres nauki w Collegium. Warunkiem korzystania ze stypendium jest nienaganna postawa i nauka ucznia. Może więc być ono cofnięte w przypadku poważniejszych uczniowskich uchybień. W sprawie przyznania stypendium należy skontaktować się osobiście z dyrektorem Szkoły.

Próba kwalifikacyjna

Kandydat starający się o przyjęcie do Szkół w Collegium przechodzi indywidualną próbę kwalifikacyjną obejmującą:

 • rozmowę kwalifikacyjną z pedagogiem  lub inną osobą wyznaczoną przez dyrektora;
 • trzydniową sesję kwalifikacyjną polegającą na praktycznym udziale kandydata w zajęciach dydaktycznych realizowanych w systemie nauczania symultanicznego – dotyczy kandydatów do klas od 6. szk. podstawowej wzwyż.
 • w razie potrzeby (pojawienia się określonych wątpliwości) dyrektor, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie indywidualnego toku lub indywidualnego programu nauczania, może zlecić dodatkowo: badanie psychologiczne diagnozujące predyspozycje kandydata do nauki w systemie symultanicznym.

Dyrektor Szkoły może zwolnić kandydata z trzydniowej sesji kwalifikacyjnej i przyjąć ucznia jedynie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z przebiegu próby kwalifikacyjnej sporządzane są oceny opisowe i punktowe kandydata, które po opracowaniu przekazywane są do wiadomości rodziców kandydata i stanowią podstawę do zakwalifikowania lub niezakwalifikowania kandydata do Szkoły.

Wstępne zgłoszenie

Zainteresowani uczniowie lub ich rodzice mogą dokonać wstępnego zgłoszenia do Gimnazjum w dowolnym momencie: prosimy o zgłoszenie osobiste w Szkole lub telefoniczne na nr 81 444 05 55 lub 502 367 056.

Formalnym zgłoszeniem ucznia do Gimnazjum jest złożenie w kancelarii Szkoły wypełnionego i podpisanego KWESTIONARIUSZA oraz wpłacenie wpisowego.

shadow