shadow

Edukacja domowa

Coraz więcej rodzin decyduje się na korzystanie z przepisu ustawy o systemie oświaty pozwalającego na realizowanie przez ucznia programu szkolnego w domu, bez konieczności chodzenia do szkoły, czyli w formie tzw. EDUKACJI DOMOWEJ.

Po opublikowaniu przez nas na niniejszej stronie oferty pomocy rodzicom w realizacji takiej formy nauczania, kilkoro rodziców w  listach lub  telefonach do nas albo w wypowiedziach na forach dyskusyjnych zwróciło uwagę na dystans lub wręcz niechęć wielu szkół do firmowania tej formy edukacji. Odpowiadając więc na społeczne zapotrzebowanie, pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych do skorzystania z naszej pomocy.

Typową formą edukacji domowej, zgodnie z treścią stosownego unormowania ustawowego, jest prowadzenie nauki własnego dziecka przez samych rodziców lub zaangażowanego przez nich nauczyciela domowego. Rola szkoły ogranicza się w takim przypadku jedynie do wciągnięcia ucznia na listę uczniów realizujących obowiązek szkolny, wydaniu przez dyrektora na prośbę rodziców stosownej zgody na edukację domową i organizowaniu egzaminów klasyfikacyjnych, których zdanie  stanowi podstawę kolejnych promocji ucznia i warunek ukończenia danego etapu edukacji.

Rodzice, którzy zechcą skorzystać z naszej oferty edukacji domowej tylko w tym podstawowym zakresie opłacą jedynie wpisowe, nie będą natomiast uiszczać opłat czesnego. Miejsce zamieszkania ucznia nie ma znaczenia. Niezbędny będzie tylko przyjazd ucznia do Szkoły, w uzgodnionych terminach, celem zdania egzaminów klasyfikacyjnych.

Samodzielne przerobienie przez rodziców z własnym dzieckiem całego programu szkolnego realne jest na I i II etapie edukacyjnym (czyli w szkole podstawowej). Na poziomie gimnazjum, a zwłaszcza liceum niezbędna okazuje się pomoc nauczycieli-specjalistów. Gdyby więc samodzielne prowadzenie ucznia przez rodziców okazało się zbyt trudne (ze wszystkich lub tylko z niektórych przedmiotów) uczeń w każdej chwili może być objęty pomocą metodyczną Collegium. To jedna z nielicznych tego typu ofert w kraju. Pomoc udzielana jest uczniowi w zakresie uzgodnionym z rodzicami. Koszt tej pomocy (realizowanej z wykorzystaniem e-learningu), w zależności od jej uzgodnionego zakresu, są kalkulowane indywidualnie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny (najlepiej) lub e-mailowy: patrz zakładka KONTAKT

shadow