shadow

Oferta Liceum

Przyjęcia do klasy 1. licealnej

Do klasy 1. licealnej przyjmujemy absolwentów gimnazjów. Kandydatów do Gimnazjum rodzice mogą zgłaszać już od momentu podjęcia przez nich nauki w klasie 3. gimnazjalnej. Procedura zakwalifikowania kandydata do Gimnazjum obejmuje indywidualną próbę kwalifikacyjną, (patrz niżej!), której celem jest zapoznanie kandydata z trybem indywidualnego nauczania symultanicznego oraz określenie jego predyspozycji do tego typu nauczania. Kandydatów do Sekcji Uniwersyteckiej Liceum obowiązuje ponadto zdanie specjalnego egzaminu konkursowego.

Kandydaci zgłoszeni wcześniej zyskują możliwość spokojnego spełnienia wymagań postępowania kwalifikacyjnego w ciągu całego roku poprzedzającego podjęcie nauki w Liceum, a także nawiązania bliższych kontaktów ze swoją przyszłą szkołą, poprzez np. udział w wybranych zajęciach, wspólnych wycieczkach itp. Pozwoli im to na rozpoczęcie we wrześniu systematycznej nauki w szkole już sobie znanej i bliskiej, bez zbędnego napięcia związanego z pójściem do „nowej” szkoły. Dlatego zachęcamy samych kandydatów i ich Rodziców do możliwie najwcześniejszego składania zgłoszeń na listę kandydacką.

Możliwość przeniesienia ucznia do liceum w trakcie nauki

Istnieje możliwość przyjęcia ucznia do Liceum w trakcie nauki.  Kandydat przechodzi próbę kwalifikacyjną, taką samą jak kandydaci do klasy 1. oraz dodatkowo – egzamin ustny lub pisemny z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym (j. polski, j. angielski lub inny język obcy wybrany przez ucznia na egzamin maturalny, matematyka) oraz z przedmiotu wybranego do realizacji w zakresie rozszerzonym (innego niż w/w obowiązkowe przedmioty maturalne)  w zakresie odpowiadającym części cyklu kształcenia licealnego zrealizowanego w dotychczasowej szkole. Jeśli postępowanie kwalifikacyjne wykazałoby poważniejsze braki w opanowaniu wymaganego materiału z w/w przedmiotów, rodzice wspólnie z samym kandydatem składają pisemne oświadczenie o zgodzie na włączenie przerobionych w poprzedniej szkole, ale nieopanowanych treści do programu ucznia w Liceum im. ks. Gostyńskiego – nawet kosztem niezbędnego przedłużenia nauki.

Możliwość realizacji programu licealnego z wykorzystaniem e-learningu

Dzięki systemowi indywidualnego nauczanie symultanicznego, z wykorzystaniem technik zdalnego nauczania, Szkoła umożliwia zrealizowanie programu licealnego uczniom spoza Lublina oraz wszystkim mającym trudność lub wręcz, z różnych powodów, nie mogącym uczęszczać do szkoły. Dotyczy to także uczniów poza granicami Kraju, którzy chcą zrealizować pełny program polskiego liceum lub tylko licealny program wybranych przedmiotów lub nawet ich części (np. z j. polskiego, historii, geografii). Więcej o tej ofercie na podstronie poświęconej zdalnemu nauczaniu (e-learning » )

Tryb zgłoszenia i potrzebne dokumenty

Kandydata do liceum formalnie  zgłasza rodzic lub prawny opiekun, wypełniając pierwszą (1.) i ostatnią (4.) stronę „Kwestionariusza Kandydata” – formularz do pobrania w Kancelarii Szkoły lub do wydrukowania ze strony internetowej (Kwestionariusz »): zachęcamy do podpisania stosownej Deklaracji (str. 4. Kwestionariusza) oboje rodziców, ale w uzasadnionych przypadkach nie jest to konieczne. Strony wewnętrzne Kwestionariusza (2. i 3.) powinien wypełnić i podpisać sam kandydat.

UWAGA: „Deklaracja” rodziców zawiera oświadczenie o zapoznaniu się przez rodziców ze Statutem Szkoły, a w szczególności z trybem uiszczania czesnego oraz sposobem jego kalkulacji, a także o akceptacji przez rodziców treści tego dokumentu – przed podpisaniem „Deklaracji” należy więc zapoznać się z treścią Statutu: do ściągnięcia ze strony internetowej Szkoły: (Statut »).

Przy zgłoszeniu kandydata należy dokonać wpłaty tzw. „wpisowego” (jedna opłata za cały okres nauki w Collegium). W przypadku niezakwalifikowania kandydata do Szkoły opłata wpisowego zostanie rodzicom lub prawnym opiekunom zwrócona.

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia gimnazjum należy dostarczyć Szkole:

 • 2 zdjęcia legitymacyjne (uwaga: nie paszportowe!) – mogą być dostarczone wcześniej, wraz z Kwestionariuszem;
 • świadectwo ukończenia gimnzjum (oryginał);
 • zaświadczenie o zdaniu zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego (oryginał);
 • Kartę Zdrowia Ucznia (do odebrania od pielęgniarki szkolnej w gimnazjum);
 • ewentualnie: wszelkie zaświadczenia i opinie (np. z poradni szkolnej o dysfunkcjach ucznia).

Opłaty

Nauka w szkole niepublicznej (prywatnej) jest płatna. Wysokość opłat ustala organ prowadzący szkołę – jej właściciel lub zarząd stowarzyszenia prowadzącego szkołę. Na szkolne opłaty rodziców składają się najczęściej:

 • wpisowe – opłata jednorazowa, uiszczana w chwili zgłoszenia (zapisania) ucznia do szkoły;
 • czesne – opłata najczęściej uiszczana co miesiąc, przez cały rok – a więc również w czasie wakacji; czesne opłaca się za rok szkolny od lipca do czerwca albo od września do sierpnia;
 • opłaty za świadczenia dodatkowe – różne w różnych szkołach, w zależności od ich oferty edukacyjnej i socjalnej.

W Collegium Gostynianum od roku szkolnego 2010/11 obowiązują następujące opłaty:

 • Wpisowe – 1000 zł : to opłata jednorazowa uiszczana przy zapisie ucznia do Gimnazjum lub Liceum; UWAGA: absolwent Gimnazjum im. ks. Gostyńskiego, który podejmie naukę w Liceum im. ks. Gostyńskiego nie uiszcza powtórnie wpisowego.
 • Czesne miesięczne jest uiszczane przez 12 miesięcy w roku: od lipca poprzedzającego podjęcie nauki we wrześniu do czerwca w roku ukończenia szkoły:
  • czesne  wynosi 500 zł za m-c (opłata ta jest uiszczane przez 12 miesiecy w roku (łącznie z wakacjami!);
  • coroczna opłata biblioteczna za podręczniki i pomoce w wys. 300 zł (rocznie).

W Collegium Gostynianum uczniowie nie poszukują i nie kupują sami podręczników. Potrzebne podręczniki są im udostępniane przez nauczycieli lub szkolną bibliotekę. W tym są również specjalnie opracowane do metody symultanicznej skrypty fiszek krokowych ze wszystkich przedmiotów, udostępniane uczniom w formie papierowej lub elektronicznej.

Możliwość częściowej prolongaty opłat czesnego.

Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, którzy obawiają się, że nie podołają bieżącym opłatom czesnego, mogą zawrzeć z Collegium formalną umowę wekslową o spłatę części należnego czesnego w późniejszym terminie – już po ukończeniu szkoły przez ich dziecko. Można w ten sposób kredytowć do 50% należnej opłaty. W sprawie zawarcie umowy o prolongatę części opłat czesnego należy skontaktować się osobiście w dyrektorem Szkoły.

Zniżka socjalna w opłacie czesnego

Collegium dysponuje pewnym, niewielkim niestety, funduszem stypendialnym dla rzetelnych uczniów z ubogich rodzin. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego przez dyrektora Szkoły na podstawie udokumentowanego podania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia. Wysokość przyznanego stypendium zależna jest od sytuacji materialnej ucznia. Uczeń może korzystać z tego stypendium, przyznawanego corocznie, przez cały okres nauki w Collegium. Warunkiem korzystania ze stypendium jest nienaganna postawa i nauka ucznia. Może więc być ono cofnięte w przypadku poważniejszych uczniowskich uchybień. W sprawie przyznania stypendium należy skontaktować się osobiście z dyrektorem Szkoły.

Próba kwalifikacyjna

Kandydat starający się o przyjęcie do Liceum im. ks. K. Gostyńskiego przechodzi indywidualną próbę kwalifikacyjną obejmującą:

 • rozmowę kwalifikacyjną z pedagogiem Collegium lub inną osobą wyznaczoną przez dyrektora;
 • trzydniową sesję kwalifikacyjną polegającą na praktycznym udziale kandydata w zajęciach dydaktycznych realizowanych w systemie nauczania symultanicznego; w razie potrzeby (pojawienia się określonych wątpliwości) dyrektor, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie indywidualnego toku lub indywidualnego programu nauczania, może zlecić dodatkowo:
  • badanie psychologiczne diagnozujące predyspozycje kandydata do nauki w systemie symultanicznym.
 • dyrektor Szkoły może  zwolnić kandydata z trzydniowej sesji kwalifikacyjnej i przyjąć ucznia do jedynie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z przebiegu próby kwalifikacyjnej sporządzane są oceny opisowe i punktowe kandydata, które po opracowaniu przekazywane są do wiadomości kandydata i jego rodziców –  stanowią  one podstawę do zakwalifikowania lub niezakwalifikowania kandydata do Liceum.

Wstępne zgłoszenie do Liceum

Zainteresowani uczniowie lub ich rodzice mogą dokonać zgłoszenia do Liceum w dowolnym momencie: najlepiej osobiście w Szkole lub telefonicznie na nr 81 444 05 55 lub 502 367 056.

shadow