shadow

 

Oferta „gimnazjalna” – od r. szk. 2017/18 starszych klas Szkoły Podstawowej im. św. Dominka Savio

Przyjęcia do „gimazjalnych” klas 5., 6., 7., 8.

Podjęta przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reforma polskiego systemu edukacji spowodowała proces wygaszania gimnazjów. W roku szk. 2017/18 nie ma juz klas pierwszych gimnazjalnych. Działają tylko klasy druga i trzecia. Ostatecznie klasy gimnazjalne zostaną zlikwidowane z końcem roku szk. 2018/19.

 

„Gimnazjum” w ramach Szkoły Podstawowej im. św. Dominka Savio

 

Harcerski Korpus Kadetów

Już od połowy XVIII w. szkoły kadetów, czyli wojskowe szkoły dla  uczniów od 12 roku życia, zaliczane były do najbardziej elitarnych szkół dla dzieci z tzw. „dobrych domów”. Collegium Gostynianum od początku swego istnienia miało bliski kontakt z wojskiem: czy to w formie szkolnej sekcji p.w. czy też – w latach1999 – 2003 programu szkoły wojskowej działającej w ramach projektu Ministra Obrony Narodowej. Po r. 2003 przywrócono działalność sekcji p.w., inicjując następnie Harcerski Korpus Kadetów. Odpowiadając na zgłaszane zapotrzebowanie Dyrekcja Collegium postanowiła, poza sekcją licealną, powołać od 1. września 2012 r. pierwszą w Kraju, sekcję (klasę) kadecką gimnazjalną, o profilu harcersko-wojskowym. Program wychowawczy sekcji będzie realizowany metodą harcerską. Program dydaktyczny, poza pełnym programem gimnazjalnym obejmie zajęcia rozszerzone z przysposobienia wojskowego

Możliwość przyjęcia do szkół Collegium w trakcie nauki

Istnieje możliwość przeniesienia ucznia do Gimnazjum w trakcie nauki. Kandydat przechodzi próbę kwalifikacyjną, taką samą jak kandydaci do klasy 1.

Możliwość realizacji programu gimnazjalnego w Indywidualnym Toku Kształcenia z wykorzystaniem e-learningu

W ramach tzw. „edukacji domowej”, na życzenie rodziców wspomaganej przez Szkołę dzięki systemowi indywidualnego nauczanie symultanicznego z wykorzystaniem technik zdalnego nauczania,  Szkoła umożliwia zrealizowanie programu gimnazjalnego uczniom spoza Lublina lub wszystkim mającym trudność albo wręcz niemogącym uczęszczać do „normalnej” szkoły. Dotyczy to także uczniów poza granicami Kraju, którzy chcą zrealizować pełny program polskiego gimnazjum lub tylko program wybranych przedmiotów, a nawet ich części (j. polski, historia, geografia). Więcej o tej ofercie na podstronie poświęconej zdalnemu nauczaniu (e-learning » )

Tryb zgłoszenia i potrzebne dokumenty

Kandydata do Gimnazjum zgłasza rodzic lub prawny opiekun, wypełniając  „Kwestionariusza Kandydata” – formularz do pobrania w Kancelarii Szkoły lub do wydrukowania ze strony internetowej (Kwestionariusz »):  do podpisania stosownej Deklaracji zachęcamy oboje rodziców, ale w uzasadnionych przypadkach nie jest to konieczne.

UWAGA: „Deklaracja” rodziców zawiera oświadczenie o zapoznaniu się przez rodziców ze Statutem Szkoły, a w szczególności z trybem uiszczania czesnego oraz sposobem jego kalkulacji oraz z o akceptacji przez rodziców treści tego dokumentu – przed podpisaniem „Deklaracji” należy wiec zapoznać się z treścią Statutu: do ściągnięcia ze strony internetowej Szkoły: (Statut »).

UWAGA: uczniowie realizujący edukacje domową, jeśli nie korzystają z dydaktycznego wspomagania przez Szkołę, nie uiszczają opłaty czesnego.

Przy zgłoszeniu kandydata należy dokonać wpłaty tzw. „wpisowego” (jedna opłata za cały okres nauki w Collegium, a więc nie powtarzana w momencie przejścia ucznia z Gimnazjum do Liceum). W przypadku niezakwalifikowania kandydata do Szkoły opłata wpisowego zostanie rodzicom lub prawnym opiekunom zwrócona.

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej należy dostarczyć Szkole:

 • 2 zdjęcia legitymacyjne (uwaga: nie paszportowe!) – mogą być dostarczone wcześniej, wraz z Kwestionariuszem;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał);
 • zaświadczenie o zdaniu zewnętrznego sprawdzianu po szkole podstawowej (oryginał);
 • Kartę Zdrowia Ucznia (do odebrania od pielęgniarki szkolnej w szkole podstawowej);
 • ewentualnie: wszelkie zaświadczenia i opinie (np. z poradni szkolnej o dysfunkcjach ucznia).

Opłaty

Nauka w szkole niepublicznej (prywatnej) jest płatna. Wysokość opłat ustala organ prowadzący szkołę – jej właściciel lub zarząd stowarzyszenia prowadzącego szkołę. Na szkolne opłaty rodziców składają się najczęściej:

 • wpisowe – opłata jednorazowa, uiszczana w chwili zgłoszenia (zapisania) ucznia do szkoły;
 • czesne – opłata najczęściej uiszczana co miesiąc, przez cały rok – a więc również w czasie wakacji; czesne opłaca się za rok szkolny od lipca do czerwca albo od września do sierpnia;
 • opłaty za świadczenia dodatkowe – różne w różnych szkołach, w zależności od ich oferty edukacyjnej i socjalnej.

W Collegium Gostynianum  obowiązują następujące opłaty:

 • Wpisowe – 1000 zł : to opłata jednorazowa uiszczana przy zapisie ucznia do Gimnazjum lub Liceum; UWAGA: absolwent Gimnazjum im. ks. Gostyńskiego, który podejmie naukę w Liceum im. ks. Gostyńskiego nie uiszcza powtórnie wpisowego. Uiszczenie tej opłaty może zostac rozłożone na raty.
 • Czesne miesięczne jest uiszczane przez 12 miesięcy w roku, od lipca poprzedzającego podjęcie nauki we wrześniu do czerwca w roku ukończenia szkoły:
  • czesne  wynosi 550 zł za m-c (opłata ta jest uiszczane przez 12 miesięcy w roku (łącznie z wakacjami!);

Możliwość częściowej prolongaty opłat czesnego.

Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, którzy obawiają się, że nie podołają bieżącym opłatom czesnego, mogą zawrzeć z Collegium formalną umowę wekslową o spłatę części należnego czesnego w późniejszym terminie – już po ukończeniu szkoły przez ich dziecko. Można w ten sposób skredytować do 50% należnej opłaty. W sprawie zawarcie umowy o prolongatę części opłat czesnego należy skontaktować się osobiście w dyrektorem Szkoły.

Zniżka socjalna w opłacie czesnego

Collegium dysponuje pewnym, niewielkim niestety, funduszem stypendialnym dla rzetelnych uczniów z ubogich rodzin. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego przez dyrektora Szkoły na podstawie udokumentowanego podania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia. Wysokość przyznanego stypendium zależna jest od sytuacji materialnej ucznia. Uczeń może korzystać z tego stypendium, przyznawanego corocznie, przez cały okres nauki w Collegium. Warunkiem korzystania ze stypendium jest nienaganna postawa i nauka ucznia. Może więc być ono cofnięte w przypadku poważniejszych uczniowskich uchybień. W sprawie przyznania stypendium należy skontaktować się osobiście z dyrektorem Szkoły.

Próba kwalifikacyjna

Kandydat starający się o przyjęcie do Gimnazjum im. ks. K. Gostyńskiego przechodzi indywidualną próbę kwalifikacyjną obejmującą:

 • rozmowę kwalifikacyjną z pedagogiem Gimnazjum lub inną osobą wyznaczoną przez dyrektora;
 • trzydniową sesję kwalifikacyjną polegającą na praktycznym udziale kandydata w zajęciach dydaktycznych realizowanych w systemie nauczania symultanicznego; w razie potrzeby (pojawienia się określonych wątpliwości) dyrektor, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie indywidualnego toku lub indywidualnego programu nauczania, może zlecić dodatkowo:
 • badanie psychologiczne diagnozujące predyspozycje kandydata do nauki w systemie symultanicznym.
 • dyrektor Szkoły może również zwolnić kandydata z trzydniowej sesji kwalifikacyjnej i przyjąć ucznia jedynie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z przebiegu próby kwalifikacyjnej sporządzane są oceny opisowe i punktowe kandydata, które po opracowaniu przekazywane są do wiadomości rodziców kandydata i stanowią podstawę do zakwalifikowania lub niezakwalifikowania kandydata do Gimnazjum.

Wstępne zgłoszenie do Gimnazjum

Zainteresowani uczniowie lub ich rodzice mogą dokonać wstępnego zgłoszenia do Gimnazjum w dowolnym momencie: prosimy o zgłoszenie osobiste w Szkole lub telefoniczne na nr 81 444 05 55 lub 502 367 056.

Formalnym zgłoszeniem ucznia do Gimnazjum jest złożenie w kancelarii Szkoły wypełnionego i podpisanego KWESTIONARIUSZA oraz wpłacenie wpisowego.

shadow